Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 • Ostvarivanje prava


  • Zakonom o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Turistička zajednica općine Povljana omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.
 • Način ostvarivanja prava


  • Korisnik ostavaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Povljana. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastaviti će se službena bilješka.

 • Preuzimanje obrasca


   Obrazac obavezno mora sadržavati:
  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
  • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
  • Ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 • Podnošenje pisanim putem


   Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:
  • Poštom na adresu: Turistička zajednica općine Povljana, HR-23249 Povljana, Stjepana Radića 20
  • Elektroničkom poštom na email adresu: tz-povljana@zd.t-com.hr
  • Na fax: +385(0)23 69 20 03
  • Osobno u urudžbenom zapisnku radnim danom od 8,00 do 14,00 sati

 • Davanje informacija

   Korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacija,
  • davanje informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikadan za ostvarivanje prava na pristup informaciji
 • Nepotpuni zahtjevi


   ne mogu se uputiti u postupak.
  • Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
  • Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385(0)23 69 20 03.